Menu chính

Đăng nhập

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG THI ĐUA NĂM HỌC 2012-2013

Thứ ba - 22/10/2013 21:50
QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG THI ĐUA NĂM HỌC 2012-2013

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG THI ĐUA NĂM HỌC 2012-2013

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ/BGD&ĐT-TCCB ngày 29/01/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch; Quyết định 2367/QĐ-BGDĐT ngày 27/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch thành Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại;


BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI

Số:  445   /QĐ-DLTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     
  Hải Dương, ngày  21  tháng 10  năm 2013
 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Khen thưởng Thi đua năm học 2012 - 2013
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
 
Căn cứ Quyết định số 459/QĐ/BGD&ĐT-TCCB ngày 29/01/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch; Quyết định 2367/QĐ-BGDĐT ngày 27/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch thành Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 6851, 6852/QĐ-BCT, ngày 20/9/2013 của Bộ Công Thương về việc tặng thưởng các danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Bằng khen đối với các tập thể và cá nhân của Trường; Quyết định số 276/QĐ-DLTM ngày 11/7/2013 về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2012 – 2013;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Nhà trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Tặng thưởng cho các tập thể đạt Tập thể LĐTT, LĐXS, Bằng khen Bộ Công Thương; cá nhân đạt CSTĐ Bộ Công Thương, CSTĐ cơ sở, Bằng khen của Bộ Công Thương, LĐTT năm học 2012 - 2013. (Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Các tập thể và cá nhân được thưởng theo quy định hiện hành;
Mức thưởng:
- Đối với tập thể:             
+ Bằng khen của Bộ CT:                                                      2.300.000 đ/đơn vị;
+ Lao động xuất sắc:                                                            1.725.000 đ/ đơn vị;
+ Lao động tiên tiến:                                                                920.000 đ/ đơn vị;

- Đối với cá nhân:            
+ Chiến sĩ thi đua Bộ CT:                                                      3.450.000 đ/người;
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở:                                                       1.150.000 đ/người;
+ Bằng khen BCT:                                                                   1.150.000 đ/người;
+ Lao động tiên tiến:                                                                   345.000 đ/người.
Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng TC-HC, Tài chính – Kế toán, các đơn vị và cá nhân có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành.
 
Nơi nhận:
- Bộ CT(vụ TĐKT);
- ĐU, BGH, CĐ cơ sở;
- Các đơn vị;
- Lưu VT, TCHC.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2012 - 2013
(Kèm theo Quyết định số   445 /QĐ – DLTM, ngày 21  tháng 10 năm 2013)
 
I. Tập thể
 
1. Bằng khen của Bộ Công Thương: 04
 
TT Tên tập thể     TT Tên tập thể
1 Phòng Quản trị đời sống 3 Khoa Ngoại ngữ
2 Khoa Tài chính – Kế toán 4 Khoa Khoa học cơ bản
 
2. Lao động xuất sắc: 11
 
TT           Tên tập thể           TT                 Tên tập thể
1 Phòng Tổ chức - Hành chính 7 Khoa Tài chính Kế toán
2 Phòng Đào tạo 8 Khoa Kỹ thuật Chế biến SPAU
3 Phòng Tài chính - Kế toán 9 Khoa Lý luận chính trị - TDTT
4 Phòng Quản trị đời sống 10 Khoa Ngoại ngữ
5 Xưởng trường 11 Khoa Khoa học cơ bản
6 Khoa QTKD KS&DL / /
 
3. Lao động tiên tiến: 04
 
TT         
Tên tập thể
 
TT Tên tập thể
1 Phòng KHCN và QHQT 3 Phòng TTKT và KĐCL GD
2 Trung tâm Thông tin thư viện 4 Phòng Quản lý HSSV
 
II. Cá nhân
 
1. Chiến sĩ thi đua của Bộ Công Thương: 08
 
TT               Họ và tên TT                 Họ và tên
1 Nguyễn Thế Công 5 Đinh Trí Dũng
2 Đào Thùy Dương 6 Nguyễn Văn Hùng
3 Nguyễn Minh Ngọc 7 Vương Văn Duy
4 Phạm Thị Thu Trang 8 Phạm Thị Nhạn
 
 
2. Chiến sĩ thi đua cơ sở: 27
 
 
3. Bằng khen của Bộ Công Thương:10
 
TT              
Họ và tên
 
TT           Họ và tên
1 Lê Thị Mai Lan 6 Vũ Văn Tùng
2 Phạm Minh 7 Nguyễn Thị Liên
3 Nguyễn Thị Liên 8 Nguyễn Thị Nhung
4 Lương Hồng Minh 9 Phí Thị Phương
5 Trần Thị Hoa 10 Nguyễn Thị Thủy
 
4.  Lao động tiên tiến: 89
 
TT          Họ và tên
TT         
  
Họ và tên
1 Bùi Quý Thao 46 Nguyễn Thị Hải Hưng
2 Phạm Thị Nguyệt 47 Hoàng Thị Xuyên
3 Nguyễn Thị Đóa 48 Lê Thị Luynh
4 Bùi Quang Toàn 49 Lê Thị Tuyết Chinh
5 Nguyễn Thị Huyền 50 Khúc Thị Hòa
6 Phạm Văn Nam 51 Trần Xuân Ninh
7 Bùi Xuân Tiến 52 Trần Văn Tuất
8 Kiều Quốc Công 53 Đặng Tuấn Anh
9 Lê Thành Trung 54 Hoàng Tuấn Sơn
10 Cao Thị Thúy Hà 55 Nguyễn Đức Giang
11 Nguyễn Thị Hiền 56 Nguyễn Trường Sinh
12 Phạm Đức Dũng 57 Nguyễn Xuân Lợi
13 Đoàn Thu Thủy 58 Nguyễn Xuân Lương
14 Mạc Thị Quỳnh Hương 59 Phạm Trung Lai
15 Đào Hồng Duyên 60 Phạm Bá Quyết
16 Nguyễn Việt Hưng 61 Vũ Văn Thế
17 Đào Thị Thắm 62 Nguyễn Thành Đông
18 Phạm Thị Ngọc Thanh 63 Mai Thị Thanh Hương
19 Trần Văn Tuyến 64 Nguyễn Thị Thanh Dung
20 Mạc Tuấn Trường 65 Trần Thị Ngọc
21 Nguyễn Đức Quy 66 Nguyễn Thị Thanh Vân
22 Lê Xuân Hiền 67 Đoàn Văn Lanh
23 Trần Văn Giao 68 Nguyễn Thị Thanh
24 Trần Văn Thụy 69 Tạ Thị Huyền
25 Phạm Quang Trường 70 Nguyễn Thị Như
26 Đặng Văn Tường 71 Bùi Hải Yến
27 Nguyễn Văn Đợi 72 Đỗ Hoàng Hà
28 Vương Thị Hòa 73 Lê Thị Thu
29 Đỗ Thị Hà 74 Trịnh Phú Bình
30 Nguyễn Thị Thật 75 Lê Thị Thu Hương
31 Phạm Thị Tươi 76 Nguyễn Thu Hương
32 Vũ Thị Thu Trang 77 Nguyễn Thị Tuyết
33 Vũ Minh Hiệp 78 Nguyễn Văn Dũng
34 Nguyễn Thị Hà Thu 79 Bùi Thị Lâm Bình
35 Lê Thị Nguyên 80 Lê Thị Nguyên
36 Lê Việt Anh 81 Nguyễn Văn Tuyển
37 Đỗ Ngọc Thoan 82 Vũ Hồng Hạnh
38 Nguyễn Thị Nga 83 Nguyễn Lan Hương
39 Nguyễn Thị Sâm 84 Bùi Thị Thu Trang
40 Phạm Thị Yến 85 Đinh Thu Trang
41 Nguyễn Tác Lũy 86 Hoàng  Văn Tỏa
42 Nguyễn Thị Phương Thúy 87 Trần Khắc Tiệp
43 Trịnh Thị An Ninh 88 Trần Tuấn Anh
44 Nguyễn Quốc Trung 89 Lê Đình Hưng
45 Nông Thị Bảy / /
 
 
 
Phòng TCHC
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
Điện thoại: 0220-3786476, Fax: 0220-3786878

Xem bản: Desktop | Mobile
ga gối,đệm giá rẻ,chăn ga gối giá rẻ,nệm giá rẻ,chăn ga gối,chăn ga gối tại hà nội,ga gối tại hà nội,ga gối đẹp,ga gối hàn quốc,ga gối đẹp tại hà nội,ga gối đẹp tại hồ chí minh,mua ga gối tại hà nội,mua ga gối tại hồ chí minh,chăn ga gối cao cấp,chăn ga gối nhập khẩu,gối ôm,ga đệm giá rẻ