Menu chính

Đăng nhập

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THANH TOÁN

Chủ nhật - 30/06/2013 20:51
Phòng Tài chính - Kế toán thông báo đến các đơn vị, các đồng chí cán bộ, công nhân viên, giáo viên một số nội dung liên quan đến công tác chi thường xuyên sau:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
PHÒNG: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Số       /HD-TCKT                                                    Hải Dương, ngày 26  tháng 06  năm 2013
V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh toán các khoản chi phí
 
 
HƯỚNG DẪN
QUY TRÌNH THỦ TỤC THANH TOÁN
                       
    Kính gửi: Các đơn vị, các đồng chí cán bộ, công nhân viên, giáo viên
 
Căn cứ luật kế toán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003
Căn cứ luật Ngân sách được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002
Căn cứ vào các Nghị định, thông tư hướng dẫn do Nhà nước ban hành về tổ chức và hoạt động của công tác kế toán
Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng Tài chính - Kế toán
Phòng Tài chính - Kế toán thông báo đến các đơn vị, các đồng chí cán bộ, công nhân viên, giáo viên một số nội dung liên quan đến công tác chi thường xuyên sau:
1. Quy trình, thủ tục tạm ứng và thanh toán tạm ứng:
1.1. Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan đến tạm ứng.
- Giấy đề nghị tạm ứng theo mẫu
- Kế hoạch công việc sử dụng tiền tạm ứng
- Phòng TC-KT làm thủ tục chi tạm ứng (chậm nhất sau 2 ngày)
 (Có thể gặp Phòng TC-KT để hoàn thiện)
1.2 . Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoàn trả tạm ứng.
Các cá nhân liên quan trước khi hết thời hạn tạm ứng đã ghi trong giấy đề nghị tạm ứng phải đến phòng TC-KT làm thủ tục thanh toán tạm ứng.
2. Quy trình, thủ tục thanh toán tiền mua nguyên nhiên vật liệu dùng cho học thực hành:
2.1. Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan.
(Đối với loại mua không thường xuyên như: Rượu, than, dầu ăn, ga…)
- Kế hoạch học tập, sử dụng nguyên nhiên vật liệu
- Tờ trình, kế hoạch mua
- Lấy báo giá (3 đến 5 báo giá), trình duyệt báo giá
- Hợp đồng mua bán
- Biên bản giao nhận hàng hóa
- Phiếu nhập kho (kế toán lập)
- Thanh lý hợp đồng
- Hóa đơn tài chính
- Đề nghị thanh toán
2.2. Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan.
(Đối với loại mua thường xuyên như: Rau quả, ngũ cốc, thực phẩm)
- Bảng kê mua hàng (hàng của bà con nông dân)
- Phiếu nhập kho (kế toán lập)
- Hóa đơn tài chính
- Giấy biên lai, biên nhận (Giá trị < 200.000 đồng)
2.3. Thời gian thanh toán:
- Thời gian làm thủ tục thanh toán chậm nhất đối với các khoản chi phí phát sinh liên quan đến mục 2.1 là 10 ngày kể từ thời điểm kết thúc hoạt động phát sinh chi phí.
- Đối với các khoản chi phí phát sinh liên quan đến mục 2.2 tuân theo quy định số 157/KSDL-TC ngày 27 tháng 5 năm 2010 (hàng mua tự do 2 ngày, mua siêu thị 4 ngày).
3. Quy trình, thủ tục thanh toán tiền mua văn phòng phẩm, hàng hóa, công dụng cụ,  tài sản giá trị nhỏ không qua đấu thầu.
3.1. Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan.
- Đề nghị mua sắm của đơn vị bộ phận sử dụng
- Dự trù kinh phí mua sắm
- Báo giá (3 đến 5 báo giá), xin duyệt báo giá
- Hợp đồng mua bán
- Biên bản giao nhận
- Phiếu nhập kho (kế toán lập)
- Thanh lý hợp đồng
- Hóa đơn tài chính
3.2. Thời gian thanh toán:
Thời gian làm thủ tục thanh toán chậm nhất là 10 ngày kể từ thời điểm kết thúc hoạt động phát sinh chi phí.
4. Quy trình, thủ tục thanh toán tiền lương, thu nhập tăng thêm, các khoản BHXH, BHYT, BHTN.
4.1. Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan.
- Bảng chấm công hàng tháng
- Kết quả thi đua hàng tháng
- Giấy báo nghỉ chế độ, giấy chứng sinh, giấy khai sinh (đối với thai sản)
- Giấy báo làm thêm giờ
4.2. Thời gian thanh toán:
Kế toán có trách nhiệm làm thanh toán cho người lao động trong 2 ngày kể từ khi nhận đủ các thủ tục theo quy định.
5. Quy trình, thủ tục thanh toán tiền công tác phí, hỗ trợ kinh phí học tập.
5.1. Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan.
- Quyết định, công văn triệu tập (đối với đi học tập, tập huấn)
- Kế hoạch học tập, công tác
- Quyết định cử đi công tác, học tập
- Giấy đi đường (có xác nhận của các bên liên quan)
- Báo cáo kết quả công tác, học tập (học cao học, nghiên cứu sinh)
- Hóa đơn, vé tàu xe, phiếu thu (lưu trú, ăn uống, kinh phí học tập, tập huấn)
- Đề nghị thanh toán
5.2. Thời gian thanh toán:
Thời gian làm thủ tục thanh toán chậm nhất là 10 ngày kể từ thời điểm kết thúc hoạt động phát sinh chi phí.
6. Quy trình, thủ tục thanh toán tiền giảng dạy.
6.1. Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan.
- Báo cáo thực hiện công tác giáo viên (mẫu quy định của trường)
- Báo cáo thực hiện hợp đồng giảng dạy (mẫu quy định của trường)
            - Hợp đồng giảng dạy
- Thanh lý hợp đồng giảng dạy
6.2. Thời gian thanh toán:
Thời gian làm thủ tục thanh toán chậm nhất là 15 ngày kể từ thời điểm nhận đủ thủ tục từ các bên liên quan
7. Quy trình, thủ tục thanh toán tiền điện, nước, xăng dầu, cước bưu chính, cước điện thoại, truyền hình ...
7.1. Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan.
- Hóa đơn thanh toán tiền hàng tháng
- Bảng kê thanh toán (cước bưu điện)
- Phiếu nhập, xuất kho (xăng, dầu)
7.2. Thời gian thanh toán:
Thời gian làm thủ tục thanh toán chậm nhất là 10 ngày kể từ thời điểm kết thúc hoạt động phát sinh chi phí.
8. Quy trình, thủ tục thanh toán tiền học bổng, trợ cấp đối với HS-SV
8.1. Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan.
- Kết quả xét học bổng, trợ cấp
- Quyết định trao thưởng học bổng, trợ cấp
- Thẻ HS-SV, chứng minh nhân dân (HS-SV đến nhận)
8.2. Thời gian thanh toán:
Thời gian làm thủ tục thanh toán chậm nhất là 5 ngày kể từ thời điểm kết thúc họp xét học bổng, trợ cấp.
9. Quy trình, thủ tục thanh toán tiền thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, hội giảng, hội thi
9.1. Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan.
- Kế hoạch thi, chấm thi
- Quyết định tổ chức thi
- Tổng hợp danh sách coi thi, chấm thi, phục vụ thi…
9.2. Thời gian thanh toán:
- Học kỳ I nhận thủ tục thanh toán từ (15/12 đến 31/12)
- Học kỳ II nhận thủ tục thanh toán từ (01/8 đến 15/8)
10. Quy trình, thủ tục thanh toán tiền dich vụ ăn uống với Xưởng
10.1. Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan.
- Phiếu báo đặt ăn uống
- Thực đơn
- Bảng kê tính chi phí (tính theo đơn giá món ăn, suất ăn)
- Đề nghị thanh toán (có xác nhận của đơn vị tiếp khách)
10.2. Thời gian thanh toán:
Thời gian làm thủ tục thanh toán chậm nhất là 5 ngày kể từ thời điểm kết thúc hoạt động cung cấp dịch vụ.
11. Quy trình, thủ tục thanh toán tiền thuê các loại dich vụ
11.1. Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan.
- Kế hoạch sử dụng dịch vụ và dự trù kinh phí
- Báo giá (3 đến 5  báo giá)
- Hợp đồng
- Thanh lý hợp đồng
- Hóa đơn
- Đề nghị thanh toán
11.2. Thời gian thanh toán:
Thời gian làm thủ tục thanh toán chậm nhất là 5 ngày kể từ thời điểm kết thúc hoạt động cung cấp sử dụng dịch vụ.
12. Quy trình, thủ tục thanh toán các khoản thi lại, dạy học lại
12.1. Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan đến thu tiền thi lại, học lại.
- Đơn xin thi lại học lại (có xác nhận của giáo viên, khoa)
- Giấy đề nghị thu tiền thi lại, học lại của phòng Đào tạo
 12.2. Thủ tục, hồ sơ, chứng từ liên quan đến thanh toán tiền thi lại, học lại.
- Bảng kê khối lượng thi lại (theo mẫu quy định)
- Bảng kê khối lượng dạy học lại (theo mẫu quy định)
12.3. Thời gian thanh toán:
- Học kỳ I nhận thủ tục thanh toán từ (15/12 đến 31/12)
- Học kỳ II nhận thủ tục thanh toán từ (01/8 đến 15/8)
 
Ghi chú:
1. Các loại giấy tờ phải có đủ tính pháp lý
2. Người ký đại diện của các bên trong HĐ, TLHĐ phải là chủ tài khoản , nếu là người khác phải có giấy ủy quyền ký các loại giấy tờ trên.
           3. Các loại thanh toán khác đề nghị găp Phòng TC-KT để được giải đáp cụ thể
 
                                                                                    Phòng Tài chính - Kế toán
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
Điện thoại: 0220-3786476, Fax: 0220-3786878

Xem bản: Desktop | Mobile
ga gối,đệm giá rẻ,chăn ga gối giá rẻ,nệm giá rẻ,chăn ga gối,chăn ga gối tại hà nội,ga gối tại hà nội,ga gối đẹp,ga gối hàn quốc,ga gối đẹp tại hà nội,ga gối đẹp tại hồ chí minh,mua ga gối tại hà nội,mua ga gối tại hồ chí minh,chăn ga gối cao cấp,chăn ga gối nhập khẩu,gối ôm,ga đệm giá rẻ