Menu chính

Đăng nhập

LỄ BẾ MẠC HỘI GIẢNG-HỘI THI NĂM 2015

Chủ nhật - 12/04/2015 21:33
LỄ BẾ MẠC HỘI GIẢNG-HỘI THI NĂM 2015

LỄ BẾ MẠC HỘI GIẢNG-HỘI THI NĂM 2015

Ngày 10 tháng 4 năm 2015 trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại tổ chức lễ bế mạc hội giảng hội thi năm học 2014-2015. Qua những ngày các Thầy cô và các em học sinh sinh viên thể hiện khả năng, trình độ qua các phần thi và các tiết giảng đến nay đã có kết quả như sau;
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
Số: …../QĐ-DLTM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                                           Hải Dương, ngày 07 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả và khen thưởng hội giảng, hội thi
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG  DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
 
          Căn cứ quyết định số 459/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29/01/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch;
          Căn cứ quyết định số 2367/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên trường Cao đẳng từ Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Khách sạn và Du lịch thành Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại;
          Căn cứ quyết định số 5244/QĐ-BCT ngày 11/9/2012 của Bộ Công thương về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại;
          Căn cứ vào kết quả hội giảng- Hội thi năm học 2014- 2015;
Theo đề nghị của Hội đồng hội giảng hội thi họp ngày 07/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 04 giáo viên dạy giỏi, 18 giáo viên dạy khá, 03 học sinh, sinh viên có nghiệp vụ, tay nghề xuất sắc; 25 học sinh, sinh viên có nghiệp vụ, tay nghề giỏi; 09 học sinh, sinh viên có nghiệp vụ, tay nghề khá trong Hội giảng - hội thi cấp trường năm học 2014 - 2015.
          Tặng giấy khen cho giáo viên, học sinh sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba
(Có danh sách kèm theo).
          Điều 2. Thưởng cho các tập thể, cá nhân đã đạt giải cao và có nhiều đóng góp cho Hội giảng - Hội thi (có danh sách kèm theo) với định mức:
-         Tập thể giáo viên đạt giải nhất:                      600.000 đồng
-         Tập thể giáo viên đạt giải nhì:                       500.000 đồng
-         Tập thể giáo viên đạt giải ba:                         400.000 đồng
-         Tập thể HSSV đạt giải nhất:                          500.000 đồng
-         Tập thể HSSV đạt giải nhì:                           400.000 đồng
-         Tập thể HSSV đạt giải ba:                            300.000 đồng
-         Tập thể, tiểu ban có nhiều đóng góp:            500.000 đồng/1 Tập thể, tiểu ban
-         Cá nhân đạt giải nhất hội giảng:           500.000 đồng/ 1 Cá nhân
-         Cá nhân đạt giải nhì hội giảng:                      400.000 đồng/ 1 Cá nhân
-         Cá nhân đạt giải ba hội giảng:                        300.000 đồng/ 1 Cá nhân
-         Cá nhân đạt giải khuyến khích hội giảng:       200.000 đồng/ 1 Cá nhân
-         Cá nhân đạt giải nhất hội thi:                         400.000 đồng/ 1 Cá nhân
-         Cá nhân đạt giải nhì hội thi:                           300.000 đồng/ 1 Cá nhân
-         Cá nhân đạt giải ba hội thi:                            200.000 đồng/ 1 Cá nhân
-         Cá nhân đạt giải khuyến khích hội thi: 100.000 đồng/ 1 Cá nhân
          Điều 3. Các ông (bà) Trưởng ban tổ chức Hội giảng  Hội thi, Trưởng phòng: Tổ chức - Hành chính, Đào tạo, Quản lý HSSV, Tài chính - Kế toán, các đơn vị, cá nhân có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Bộ Công thương (b/c);
- Sở GD&ĐT Hải Dương (b/c);
- ĐU, GH, CĐ, TN;
- Lưu VT, ĐT.
HIỆU TRƯỞNG
 
  
 
Bùi Quý Thao


Các Thầy cô đạt giải trong hội giảng
 

DANH SÁCH TẬP THỂ GIÁO VIÊN, HỌC SINH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI
TẬP THỂ, TIỂU BAN CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP TRONG
HỘI GIẢNG – HỘI THI NĂM HỌC 2014 - 2015

(Kèm theo QĐ số:….. /QĐ-DLTM, ngày 07 tháng 4  năm 2015)
 
I.      Danh sách tập thể giáo viên đạt giải:
-         Đạt giải nhất:                   Khoa Quản trị kinh doanh
-         Đạt giải nhì:                    Khoa Tài chính - Kế toán
-         Đạt giải ba:                      Khoa LLCT - TDTT
II.   Danh sách tập thể học sinh, sinh viên đạt giải:
-         Đạt giải nhất:                   Lớp TF9
-         Đạt giải nhì:                    Lớp LT20
-         Đạt giải ba:                      Lớp ET9, AK27a
III. Danh sách tập thể tiểu ban có nhiều đóng góp:
-         Tiểu ban chấm thi thực hành chế biến món ăn
-         Xưởng trường
-         Phòng Quản trị đời sống
III.           Danh sách giáo viên, học sinh sinh viên đạt giải:
1.     Đối với giáo viên: 

TT Tên giáo viên hội giảng Ban  Đơn vị Điểm giảng Điểm HB Tổng Chứng nhận Giải  
 
1 Phạm Trung Lai 1 Khoa KTCB 14.58 1.63 16.21 Giỏi Nhất  
2 Hồ Hạnh Thắm 2 Khoa QT KD 14.40 1.68 16.08 Giỏi Nhất  
3 Phạm Thị Thảo 1 Khoa Khoa học CB 14.38 1.73 16.11 Giỏi Nhì  
4 Phạm Thị Thu Trang 1 Khoa TC -KT 14.25 1.75 16.00 Giỏi Nhì  
5 Bùi Hải Yến 2 Khoa QT KD 14.10 1.69 15.79 Khá Nhì  
6 Trần Thị Ngọc 2 Khoa QT KD 14.20 1.53 15.73 Khá Nhì  
7 Đào Thị Nguyên 1 Khoa TC -KT 14.28 1.65 15.93 Khá Ba  
8 Lê Thị Mai Lan 2 Khoa QT KD 14.04 1.65 15.69 Khá Ba  
9 Bùi Thị Lâm Bình 1 Khoa LL CT- TDTT 14.06 1.63 15.69 Khá Ba  
10 Lương Hồng Minh 1 Khoa TC -KT 14.09 1.59 15.68 Khá Ba  
11 Nguyễn Văn Tuyển 2 Khoa LL CT- TDTT 13.87 1.64 15.51 Khá Ba  
12 Nguyễn Văn Hùng 2 Khoa LL CT- TDTT 13.71 1.56 15.27 Khá Ba  
13 Nguyễn Thị Liên 1 Khoa QT KD 14.06 1.50 15.56 Khá KK  
14 Trần Khắc Tiệp 1 Khoa khoa học CB 14.00 1.56 15.56 Khá KK  
15 Nguyễn Thị Thương 2 Khoa TC -KT 13.55 1.70 15.25 Khá KK  
16 Lê Thị Nguyên 2 Khoa LL CT- TDTT 13.90 1.35 15.25 Khá KK  
17 Phạm Thị Nhạn 1 Khoa khoa học CB 14.00 1.20 15.20 Khá KK  
18 Trần Thị Hoa 2 Khoa LL CT- TDTT 13.59 1.56 15.15 Khá KK  
19 Lê Đình Hưng 1 Khoa khoa học CB 13.90 1.21 15.11 Khá KK  
20 Vũ Văn Thế 1 Khoa KTCB 13.74 1.20 14.94 Khá KK  
21 Đinh Thu Trang 2 Khoa Ngoại ngữ 13.41 1.49 14.90 Khá KK  
22 Trần Tuấn Anh 2 Khoa khoa học CB 12.75 1.28 14.03 Khá KK  

 
2.     Đối với học sinh sinh viên:
TT Họ và đệm Tên Ngành Lớp Tổng điểm Chứng nhận Giấy khen  
 
 
1 Nguyễn Bá Hòa Nấu ăn LT20 17.40 Giỏi Nhất  
2 Bùi Văn Đức DVNH TF9 19.15 Xuất sắc Nhất  
3 Kiều Phương Thảo HDDL ET9 18.10 Xuất sắc Nhất  
4 Nguyễn Thị Thùy KTM KT9 17.42 Giỏi Nhất  
5 Nguyễn Mạnh Thái Nấu ăn AK27A 17.15 Giỏi Nhì  
6 Nguyễn Văn Trưởng Nấu ăn AK27A 17.10 Giỏi Nhì  
7 Phạm Văn Phong Nấu ăn TF9 16.90 Giỏi Nhì  
8 Trần Thị Yến DVNH TF9 18.15 Xuất sắc Nhì  
9 Nguyễn Thu Huyền DVNH TF9 17.55 Giỏi Nhì  
10 Nguyễn Quang Toàn HDDL VH9 17.10 Giỏi Nhì  
11 Tống Thị Thùy Giang HDDL ET9 16.08 Giỏi Nhì  
12 Vũ Thùy Vân KTM KT9 17.17 Giỏi Nhì  
13 Nguyễn Thị Lan Huê KTM LKT8 16.58 Giỏi Nhì  
14 Phạm Văn Đoàn Nấu ăn LT20 16.75 Giỏi Ba  
15 Nguyễn Huy Thành Nấu ăn AK27b 16.53 Giỏi Ba  
16 Phan Văn Nhật Nấu ăn TF9 16.50 Giỏi Ba  
17 Nguyễn Văn Long Nấu ăn AK27A 16.50 Giỏi Ba  
18 Lê Thế Nấu ăn AK27b 16.48 Giỏi Ba  
19 Bùi Đức Tiến Nấu ăn TF9 16.45 Giỏi Ba  
20 Nguyễn Ngọc Sơn Nấu ăn AK27b 16.40 Giỏi Ba  
21 Đặng Minh Hải Nấu ăn LT20 16.20 Giỏi Ba  
22 Nguyễn Văn Tuấn Nấu ăn LT20 16.20 Giỏi Ba  
23 Hoàng Gia Nam Nấu ăn TF9 16.00 Giỏi Ba  
24 Vũ Thị Nga DVNH TF9 16.88 Giỏi Ba  
25 Nguyễn Thị Phương Thảo DVNH QK9 16.55 Giỏi Ba  
26 Nguyễn Quý Phong DVNH LQA8 16.43 Giỏi Ba  
27 Phạm Thị Hương DVNH QK9 16.05 Giỏi Ba  
28 Nguyễn Thị Oanh KTM LKT7 16.08 Giỏi Ba  
29 Nguyễn Ngọc Quang Nấu ăn LQA8 15.93 Khá KK  
30 Phùng Thị Hạnh Nấu ăn TF9 15.85 Khá KK  
31 Bùi Thị Ngọc Ánh Nấu ăn AK27b 15.85 Khá KK  
32 Vũ Thị Huyền DVNH LQA8 14.05 Khá KK  
33 Phạm Thị Thuận HDDL VH9 15.38 Khá KK  
34 Nguyễn Thị Kim Chi HDDL VH9 14.93 Khá KK  
35 Lưu Thị Lan KTM LKT8 15.50 Khá KK  
36 Đỗ Phúc Quyết KTM KT9 14.42 Khá KK  
37 Bùi Thị Nhật Lệ KTM KT9 14.25 Khá KK  


Các em HSSV đạt giải trong hội thiTổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
Điện thoại: 0220-3786476, Fax: 0220-3786878

Xem bản: Desktop | Mobile
ga gối,đệm giá rẻ,chăn ga gối giá rẻ,nệm giá rẻ,chăn ga gối,chăn ga gối tại hà nội,ga gối tại hà nội,ga gối đẹp,ga gối hàn quốc,ga gối đẹp tại hà nội,ga gối đẹp tại hồ chí minh,mua ga gối tại hà nội,mua ga gối tại hồ chí minh,chăn ga gối cao cấp,chăn ga gối nhập khẩu,gối ôm,ga đệm giá rẻ